वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ०७२।७३ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२।४।१९ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७२।४।८ गते जिल्ला स्तरीय वािषर््क समिक्ष्ाँ गोष्ठी सम्पन्न गरियो ।
जिल्ला स्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिबेदन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१-०५-२० सूचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विभिन्न विषयगत कार्यालयहरुबाट सम्पादन गरेका कार्यक्रम एवंम खर्च गरेको बजेटको विवरण, कार्यक्रम कार्यान्यनका चरणमा भोगेका बाधा अड्चनका विषयहरु, चुनौतिहरु
Skip to toolbar