कार्यविधि


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जल वायु परिवर्तन सम्बन्धी निर्देशिका कार्यविधि 2073-03-05 suchana विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Dist. Trg. Manual of CCCAP June 2014
दलित जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्य सञ्चालन) कार्यविधि, २०७१ कार्यविधि २०७२-०८-२९ LGCDP साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दलित जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्य सञ्चालन) कार्यविधि, २०७१
बालसंरक्षण अनुदान कार्यविधि – २०६६ कार्यविधि २०७२-०८-२९ LGCDP साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
परिच्छेद ,प्रस्तावना,संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ,परिभाषा,कार्यविधिको उद्देश्य,कार्यविधिको कार्यक्षेत्र
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि—२०६८ कार्यविधि २०७२-०८-२९ LGCDP साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
परिच्छेद ,प्रस्तावना,संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ,परिभाषा,कार्यविधिको उद्देश्य,कार्यविधिको कार्यक्षेत्र
अपाङ्ग जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७१ कार्यविधि २०७२-०८-२९ LGCDP साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, परिभाषा, समितिको गठन ,समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसञ्चालन) कार्यविधि २०७१ कार्यविधि २०७२-०८-१० LGCDP साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ,परिभाषा, समितिको गठन मितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
Skip to toolbar