अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ०७२।७३ २०७२।४।१९ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मिति २०७२।४।८ गते जिल्ला स्तरीय वािषर््क समिक्ष्ाँ गोष्ठी सम्पन्न गरियो ।
विवरण पठाएको २०७३-०३-०४ सामाजिक विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विवरण पठाएको
जल वायु परिवर्तन सम्बन्धी निर्देशिका 2073-03-05 suchana विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Dist. Trg. Manual of CCCAP June 2014
NGO Profile का लागी प्रस्तावित Template २०७२-०९-१३ गै.स.स.डेस्क / LGCDP विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Note:गै.स.स. डेस्क तथा पौष-१३ ,२०७२ को सा.प. एजेन्सी बैठकमा सहभागी गै.स.स.हरु
कृपया यँहा उपलब्ध गराईएको फर्ममा आवश्यक थपघट तथा सुझाव सहित तपसिलको ईमेलमा १ साता भित्र पठाईदिनु होला।
Email:ddcbaitadi@gmail.com
dge,baitadi@gmail.com
दलित जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्य सञ्चालन) कार्यविधि, २०७१ २०७२-०८-२९ LGCDP साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दलित जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्य सञ्चालन) कार्यविधि, २०७१
बालसंरक्षण अनुदान कार्यविधि – २०६६ २०७२-०८-२९ LGCDP साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
परिच्छेद ,प्रस्तावना,संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ,परिभाषा,कार्यविधिको उद्देश्य,कार्यविधिको कार्यक्षेत्र
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन कार्यविधि—२०६८ २०७२-०८-२९ LGCDP साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
परिच्छेद ,प्रस्तावना,संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ,परिभाषा,कार्यविधिको उद्देश्य,कार्यविधिको कार्यक्षेत्र
अपाङ्ग जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७१ २०७२-०८-२९ LGCDP साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, परिभाषा, समितिको गठन ,समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसञ्चालन) कार्यविधि २०७१ २०७२-०८-१० LGCDP साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ,परिभाषा, समितिको गठन मितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
जिल्ला स्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा प्रतिबेदन २०७१-०५-२० सूचना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
विभिन्न विषयगत कार्यालयहरुबाट सम्पादन गरेका कार्यक्रम एवंम खर्च गरेको बजेटको विवरण, कार्यक्रम कार्यान्यनका चरणमा भोगेका बाधा अड्चनका विषयहरु, चुनौतिहरु

Skip to toolbar